Definities

De Keuken Uirbreker, Max Corporation BV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Max Corporation BV verzamelt, alsook over de wijze waarop Max Corporation BV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Max Corporation BV kan persoonsgegevens over u en uw bedrijf verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Max Corporation BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Max Corporation BV verstrekt. Dit in het kader van het gerechtvaardigd belang van Max Corporation BV om aan prospectie te kunnen doen.

Max Corporation BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Uw voor- en achternaam
 • Adresgegevens van het bedrijf of de persoon
 • Telefoon nummer van het bedrijf of de persoon
 • Uw e-mailadres
 • Uw gsm nummer

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 

 • Een samenwerking met Max Corporation BV
 • Bezoek aan de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Max Corporation BV
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Max Corporation BV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens

Max Corporation BV kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 

 • De uitvoering van een overeenkomst met Max Corporation BV
 • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Telefonisch contact ter prospectie.
 • Het verzenden van gerichte informatie, marketing en  updates.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

 

Hoe lang Max Corporation BV gegevens bewaart

Max Corporation BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, zijnde prospectie en het verstrekken van informatie om de structuur en de werking van ons bedrijf te optimaliseren. Wettelijke termijn.

 

Delen met anderen

Max Corporation BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Max Corporation BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Max Corporation BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Max Corporation BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. Max Corporation BV heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekeukenuitbreker.be de reactie op uw verzoek is zo snel als mogelijk en zeker binnen de 4 weken.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@dekeukenuitbreker.be

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Max Corporation BV mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Max Corporation BV.

 

Update Privacy Verklaring

Max Corporation BV is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

Beveiligen

Max Corporation BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Max Corporation BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@dekeukenuitbreker.be

www.dekeukenuitbreker.be is een website van Max Corporation BV

Max Corporation BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Hoveniersstraat 46-48 bus 4 te 2018 Antwerpen

Telefoon: 0483/644.637

E-mailadres: info@dekeukenuitbreker.be

 

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Max Corporation BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

Contacteer Max Corporation BV

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Max Corporation BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

© Copyright 2019 - 2024 - De Keuken Uitbreker