1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: De Keuken Uitbreker.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft verleend om enige zaak en/of dienst te leveren dan wel (sloop) werkzaamheden te verrichten.

1.3. Object: de zaak ten aanzien waarvan Opdrachtnemer uitbreek werkzaamheden verricht.

1.4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

 

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden en de levering van zaken en/of diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

2.2. Indien op een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

3. Aanbiedingen

3.1. Alle offertes en algemene aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Opdrachtnemer mag uitgaan. Indien de offerte eenmaal is geaccepteerd door Opdrachtgever zal deze offerte en de hierin omschreven werkzaamheden bindend zijn.

3.2. Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.

3.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt er bij het opstellen van de offerte van uitgegaan dat de uitbreek werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd zonder enige beperking in uitvoering en/of werkwijze(n) en zonder door of namens Opdrachtgever of derden, waaronder overheden, opgelegde beperking(en) of uitsluiting(en) aangaande enige uitbreek techniek, waaronder de uitbreek techniek “springen”.

3.4. In de offerte is niet begrepen het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven. De verwijdering van asbest zal dienen te geschieden door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en zal voor rekening en risico van Opdrachtgever dienen te geschieden.

3.5. Indien een offerte vergezeld gaat van een bestek of omschrijving, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden, blijven deze te allen tij de eigendom van Opdrachtnemer. Deze zullen op het eerste verzoek aan Opdrachtnemer worden teruggezonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6. Op alle door Opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden behoudt Opdrachtnemer het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom. Zij zullen zonder toestemming van Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of openbaar gemaakt.

3.7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle offertes gebaseerd op het uitgangspunt dat:

3.7.1. Opdrachtnemer eigenaar wordt van alle vrijkomende uitbreekmaterialen en uitbreekmaterieel met uitzondering van asbest, asbesthoudende zaken of andere verontreinigende en gevaarlijke stoffen en zaken;

3.7.2. het uitbreekmateriaal en uitbreekafval niet verontreinigd is en als vrij toepasbaar kan worden afgevoerd en kan worden hergebruikt.

3.8. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft Opdrachtnemer het recht om, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

 

4. Overeenkomst en annulering

4.1. Overeenkomsten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de online geaccepteerde offerte, schriftelijke (order-) bevestiging van Opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat Opdrachtnemer begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden.

4.2. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten van deze derden zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.3 Indien Opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst – hetzij door een schriftelijke bevestiging hetzij door een offerte online te accepteren – vóór de uitvoering van het werk alsnog wil annuleren zijn hier annuleringskosten voor verschuldigd. Deze kosten bedragen:

  • a. annuleren maximaal 4 weken voor aanvangsdatum: 5% van de totale aanneemsom.
  • b. annuleren maximaal 2 weken voor aanvangsdatum: 15% van de totale aanneemsom.
  • c. annuleren korter dan 2 weken voor aanvangsdatum 25% van de totale aanneemsom.
  • d. annuleren op de dag van uitvoering werkzaamheden 50% van de totale aanneemsom.

4.4 Annuleringen dienen schriftelijk dan wel per email worden gedaan.

 

5. Uitvoeringsduur

5.1. De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in de overeenkomst uitgedrukt hetzij in een aantal werkbare werkdagen, hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of –maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen.

5.2. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kon worden gewerkt.

5.3. Als oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag is omschreven in het tweede lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

5.4. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

5.5. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.

5.6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

 

6. Prijzen

6.1. Onze offerte prijs die berekend wordt via onze offerteaanvraag is een indicatieprijs of kostenraming. Dit kan vermeerderd worden met niet nader genoemde materialen en kan dus afwijken van de uiteindelijke eindprijs.
Een voorbeeld hiervan zijn betonboringen, extra offerte aanvraag voor het vernieuwen van een plafond, uitbreken van vloeren en het leggen van nieuwe tegels, etc…

 

7. Betaling

7.1. Op het ogenblik van het ondertekenen van de bestelbon dient door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een voorschot te worden betaald ten bedrage van minimum 25% van de Prijs inclusief BTW vermeld op de bestelbon. Alle op maat gemaakte goederen moeten bij bestelling volledig betaald worden.

7.2. Het saldo van de Prijs dient uiterlijk op het ogenblik 3 dagen voor levering te worden betaald en zichtbaar op onze rekening. Bij gebreke hieraan zal de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van 8% per jaar op het uitstaande bedrag van de Prijs verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 7% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR.

7.3. De Opdrachtnemer kan aan de Opdrachtgever een uitstel van betaling of betaling in verschillende termijnen (afbetaling) toestaan. De voorwaarden en modaliteiten hiertoe zullen worden opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Aansprakelijkheid na oplevering

8.1. Na oplevering is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Opdrachtnemer van dat gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

 

9. Wijziging van de opdracht

9.1. Indien partijen de oorspronkelijk overeengekomen opdracht tussentijds besluiten te wijzigen, vindt overleg plaats over een eventuele bijstelling van de tijdsplanning, indien deze was overeengekomen.

 

10. Onmogelijkheid van uitvoering

10.1. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het Object tenietgaat of verloren gaat zonder dat dit aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer recht op de volledige aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken.

 

11. Verzekering

11.1. Opdrachtgever is gehouden tot de datum waarop Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft opgeleverd het Object en overige onroerende goederen alsmede de door Opdrachtgever te leveren materialen te verzekeren dan wel verzekerd te houden en op eerste verzoek de rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan Opdrachtnemer te verpanden, zulks ter zekerheid van het bedrag dat Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft of zal krijgen.

 

12. Overmacht

12.1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: overstromingen, storm vanaf windkracht tien, aardbevingen alsmede stakingen door de werknemers van Opdrachtnemer, blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers, epidemies, pandemieën of onderaannemers van Opdrachtnemer, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

12.2. Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de wederpartij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

13. Geheimhouding

13.1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.

13.2. Opdrachtnemer heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

14. Afvoer afval en stortkosten

14.1. De in onze offertes genoemde aantal containers en/of stortkosten zijn altijd onder voorbehoud. Meer / minder containers en/of stortkosten worden na afloop werkzaamheden verrekend en/of gefactureerd.

 

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussen partijen gesloten overeenkomst worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

15.3. In afwijking van het voorgaande lid kunnen geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren ter beslechting worden voorgelegd aan de kantonrechter die bevoegd is in het arrondissement waar Opdrachtnemer statutair gevestigd is.

© Copyright 2019 - 2024 - De Keuken Uitbreker